български english
за АУБ
Новини от АУБ

Новини от библиотеките

Новини от АУБ
май 2014 г.

През м. май 2014 г. Асоциацията на университетските библиотеки стана асоцииран член на Европейската асоциация по библиотечно-информационно образование и изследвания (European Association for Library and Information Education and Research, EUCLID: http://euclid-lis.eu/).

ноември 2013 г.

Семинари за дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство.

септември 2013 г.

Ключови проблеми в развитието на колекциите от електронни ресурси: Ръководство за библиотеки на ИФЛА в превод на български език.

януари 2013 г.

"Дигиталното настояще и дигиталното бъдеще:
Икономически, културни, образователни, правни и технологични въздействия"

("Digital Present and Digital Future:
Economic, Cultural, Educational, Legal and Technological Impacts")

Научна конференция с международно участие
9-10 април 2013 г., Метрополитън Хотел София

Заповядайте!

УниБИТ осъществява проект за дистанционно обучение на специалисти за библиотечната, културната и издателската сфера по проект "Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство" с Договор № BG051PO0001-4.3.04-0039, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейски социален фонд на ЕС.септември 2011 г.
„Библиотечният и културен мениджмънт и
информационно-комуникационните технологии”


(“Library and Cultural Management and ICT”)

Научна конференция с международно участие
3-4 септември 2011г., Бургаски свободен университет, гр. Бургас


декември 2010 г.
10 години
АУБ!
Заповядайте на семинар на тема:
„Електронните библиотеки и единното
европейско образователно пространство”
16 декември 2010 г., 15.00 ч.,

Столична библиотека, Зала “Вяра”
17.00 ч. - празничен коктейл в Пиано-бар,
Столична библиотека.

Посвещава се на 10 години от създаването на
Асоциацията на университетските библиотеки (АУБ)
май-декември 2008 г.
Асоциацията на университетските библиотеки осъществява проект с международно участие в рамките на Европейската година на културното многообразие 2008 на тема "Университетските библиотеки – средище за научно и културно общуване, мост към единното европейско образователно пространство" като част от Националния проект “Къща”.


Международна конференция "Университетските библиотеки – мост към единното европейско образователно пространство"
Студентски фотоконкурс и конкурс за есе "Моят проект по мобилност. Преживян или мечтан..."
5 – 7 юни 2008 г.

Участие на представители на Асоциацията на университетските библиотеки в Научния симпозиум “Information/Documentation Management and Cooperation among the Libraries in the Balkan Countries” (5-7 юни), Одрин, Турция.


27 ноември 2007 г.

10.30 ч. Зала 1 на Софийския университет. АУБ организира среща-разговор “Университетските библиотеки – партньорства и лобизъм”.


1 юни 2007 г.
Модел на стандарт за университетските библиотеки. Проект.

Април 24 2007 г.

Март 2007 г.

Март 2007 г.
◊ Асоциацията на университетските библиотеки изпрати Писма до ректорите на висшите училища на библиотеките-членове на АУБ с информация за осъществени дейности и инициативи.


Март 2007 г.
Иницииране на университетски библиотечен консорциум. Още Пристъпване към общо закупуване на мултидисциплинарната база данни на ISI Thomson – Web of Knowledge. Предоставяме ви описание на базите и писма за интерес. Срок: 20 април 2007 г.

6 март 2007 г.
Зала 1 на Софийски университет "Св. Климент Охридски" Среща-дискусия на теми: “Планиране и отчитане в университетските библиотеки“ и Базата данни ISI Web of Knowledge – анализ на периода на достъп и разговор за бъдещо сътрудничество.


Януари 2007 г.
От средата на месец януари 2007 г. Асоциацията на университетските библиотеки предоставя за библиотеките, които са нейни членове, свободен достъп до базата данни ISI Web of Knowledge.


© 2006-2009 АУБ