български english
History

Mission

Aims and tasks

Activities and events
Statute-book. Membership

Publication. Media reflection

STATUTE-BOOK of the AUL
MEMBERSHIP - documents
STATUTE-BOOK. MEMBERSHIP

УСТАВ
на сдружение с идеална цел
"АСОЦИАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ"

Правен статут
Член 1
Сдружение "Асоциация на университетските библиотеки" е юридическо лице с идеална цел, което се учредява и регистрира съгласно разпоредбите на Закона за лицата и семейството.

Наименование, седалище, адрес на управление и срок
Член 2
Наименованието на сдружението е "Асоциация на университетските библиотеки".
Член 3
Сдружението се учредява за неопределен срок.

Цели, задачи и дейност
Член 4
Основна цел на сдружението е развитие на библиотечното дело и библиотечно-информационното обслужване в България.
Целите, за постигането на които "Асоциация на университетските библиотеки се учредява и ще работи, са:
 1. Защита на общите интереси на университетските библиотеки при решаване на въпросите за статута, мястото и финансирането им в системата на библиотечно-информационното обслужване.
 2. Утвърждаване на функциите на университетските библиотеки   като основен библиотечно-информационен център в рамките на висшите учебни заведения, на образователната, научна и културна среда в България.
 3. Влияние върху формирането на национална информационна политика и защита на интелектуалната свобода.
 4. Насърчаване и развитие на съвременното библиотечно-информационно обслужване, чрез сътрудничество между библиотеките при висшите учебни  заведения,  научните  организации,  както и в сферата на библиотечната и информационна наука.
 5. Превръщането на университетските библиотеки в дигитални библиотеки, като естествен и необходим компонент от бъдещото развитие на висшето образование.
Член 5
За постигане на основната цел на "Асоциация на университетските библиотеки", нейните членове си поставят за изпълнение следните задачи:
 1. Да представлява и защитава интересите на своите членове пред университетските ръководства и държавните органи на национално и местно равнище.
 2. Да популяризира сред държавните, обществените и стопанските структури необходимостта да подпомагат и улесняват достъпа на потребителите до новите комуникационни и нформационни услуги.
 3. Да предоставя на държавните, обществените и стопанските структури и на университетските ръководства необходимата информация за вземането на решения в областта на библиотечно-информационното осигуряване.
 4. Да осъществява контакти и взаимодействие със сродни организации в страната и чужбина.
 5. Да насърчава и подпомага различните форми на сдружаване и коопериране между библиотеките при висшите учебни заведения в страната.
 6. Да разработва и реализира програми за обучение, насочени към непрекъснатата квалификация на библиотечно-информационни специалисти.
 7. Осигурява и оказва експертна, консултантска и техническа помощ на членовете си.
 8. Да подпомага модернизацията на библиотеките и навлизането на нови информационни технологии в тях.
 9. Да стимулира научноизследователската и приложна дейност в областта на информационното обслужване в университетските библиотеки.
 10. Да подкрепя създаването на общоуниверситетски библиографски и информационни бази данни и издания.

Форми на дейности
Член 6
За постигане на своите цели и изпълнение на поставените задачи "Асоциация на университетските библиотеки" осъществява следните форми на дейност:
 1. Разработване, предлагане, защита и реализиране на проекти и програми, свързани с развитието на университетските библиотеки като компонент на новата дигитална обучаваща среда и в подкрепа на новите форми на дистанционно обучение.
 2. Разгласяване, обсъждане, предлагане и защита на проекти за нормативни документи в областта на библиотечното дело и библиотечно-информационното обслужване в университетските библиотеки.
 3. Подпомагане на университетските ръководства при разработване и решаване на проблеми и задачи, свързани с дейността и финансирането на университетските библиотеки.
 4. Осигуряване на постоянен информационен обмен между членовете на "Асоциация на университетските библиотеки"
 5. Организиране на срещи, дискусии и семинари с национално и международно участие.

Имущество и финансиране
Член 7
Имуществото на сдружението се изразява в права върху недвижими имоти и вещи, парични средства, авторски права и права върху интелектуална собственост.
Член 8
Членовете на сдружението могат да ползват неговото имущество само съобразно целите на сдружението и по установения от ръководните органи, от устава или нормативните актове ред.
Член 9
Никой от членовете на сдружението няма право на дялове от неговото имущество нито по време на неговото съществуване, нито след прекратяването му.
Член 10
Сдружението набира постъпления в своето имущество чрез събиране на членски внос, чрез приемане на дарения и завещания.

Условия за членуване в сдружението
Член 11
Член на "Асоциация на университетските библиотеки" може да бъде всеки дееспособен български гражданин, който по професионални или любителски интереси се занимава с библиотечно дело. Членове могат да бъдат и библиотеки, и юридически лица.
Член 12
Нови членове на сдружението се приемат по тяхна молба-заявление до Управителния съвет. Заявлението съдържа трите имена, датата на раждане и адреса на кандидата или съответните данни, идентифициращи юридическото лице.
В заявлението си кандидатът декларира, освен желанието си да стане член на "Асоциация на университетските библиотеки", още и че е запознат с принципите и правилата на Устава, че признава ръководните органи на "Асоциация на университетските библиотеки".
Заявлението се разглежда от Управителния съвет, който взема решение с обикновено мнозинство от присъстващите негови членове. Управителният съвет съобщава решението си на кандидата в едномесечен срок от постъпването на заявлението му.

Прекратяване на членство
Член 13
Членството в "Асоциация на университетсктите библиотеки" се прекратява:
 1. Със смъртта на лицето или поставянето му под запрещение.
 2. Прекратяване на дейността на юридическото лице или обявяването му в несъстоятелност.
 3. По собствено искане на член на "Асоциация на университетските библиотеки", отправено с писмено заявление до Управителния съвет.
 4. По решение на Общото събрание, ако:
 5. 1. Лицето съзнателно извършва действия против интересите на "Асоциация на университетските библиотеки", изразяващи се в нанасяне на умишлени щети над неговото имущество;
  2. С действията си показва грубо пренебрегване и незачитане на правилата на Устава или решенията на ръководните органи.
 6. По решение на Управителния съвет, ако лицето не е заплатило членския си внос в определен срок.

Членски внос
Член 14
Членският внос се определя от Управителния съвет като годишна вноска в български лева, платима до края на предходната година.

Права и задължения на членовете
Член 15
Всеки член на "Асоциация на университетските библиотеки" има правото и задължението да участва в Общото събрание.
Всеки член има право на глас в Общото събрание. Гласовете на всички членове на сдружението са равни.
Член 16
Всеки член на "Асоциация на университетските библиотеки" има правото да:
 1. Се ползва от нейната дейност;
 2. Да получава информация;
 3. Да посещава мероприятията на сдружението;
 4. Да избира и да бъде избиран в ръководните органи.
Член 17
Всеки член на "Асоциация на университетските библиотеки" е длъжен да спазва правилата на този устав, да плаща членски внос и да изпълнява решенията на ръководните органи, освен ако противоречат на нормативния акт.

Органи на сдружението
Член 18
Ръководството на дейността на сдружението се осъществява от:
 1. Общо събрание на членовете на сдружението.
 2. Управителен съвет.
 3. Председател на сдружението.
Член 19
При конфликт между решения на Общото събрание и другите органи на управление, валидни са решенията на Общото събрание.
При конфликт между решения на Председателя на "Асоциация на университетските бибилиотеки" и на Упрвителния съвет, валидни са решенията на Управителния съвет.

Общо събрание
Член 20
Върховен орган на "Асоциация на университетските библиотеки" е Общото събрание. То се състои от всички негови членове или от излъчени от тях делегати по представителна квота, определена от Управителния съвет.

Свикване на общото събрание
Член 21
Общото събрание се свиква от Управителния съвет с изпращане на писмени покани да всички членове на сдружението (съответно до всички делегати), отправени на посочените от тях адреси.
Член 22
Поканите се изпращат най-малко две седмици преди събранието. Те задължително съдържат датата, часа, мястото и дневния ред на събранието, както и делегатската квота. Изпращането на поканите е лично задължение на Председателя на "Асоциация на университетските библиотеки".
Член 23
Общото събрание може да бъде свикано и по искане на 1/10 част от членовете на "Асоциация на университетските библиотеки". Искането се отправя до Управителния съвет чрез неговия Председател. Ако Управителният съвет не свика общото събрание в двуседмичен срок, то се свиква от районния съдия.

Решения на общото събрание
Член 24
  Общото събрание:
 1. Определя основните принципи, цели и задачи на "Асоциация на университетските библиотеки".
 2. Прави промени, поправки и допълнения в Устава.
 3. Избира Председателя на "Асоциация на университетските библиотеки".
 4. Определя броя, избира и освобождава членовете на Управителния съвет.
 5. Взема решения за прекратяване на "Асоциация на университетските библиотеки" или за сливането й с други организации.
Член 25
Решенията на Общото събрание са задължителни за всички членове на "Асоциация на университетските библиотеки", освен ако противоречат на Устава или нормативния акт.
Член 26
Общото събрание се счита законно, ако присъстват най-малко половинета от всички членове. Ако обаче на събранието не се яви нужното число членове, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита законно, колкото и членове да се явят.
Член 27
В Общото събрание всеки член или делегат има право на един глас, което той упражнява лично. Не се допуска гласуване с пълномощие.
Член 28
Гласуването в Общото събрание е явно, с изключение на гласуването за Председател на "Асоциация на университетските библиотеки", решенията се вземат с мнозинство от 1/2 плюс един от гласовете на присъстващите.
Член 29
По въпроси, касаещи изменение на Устава, прекратяване на сдружението или сливането му с друго, решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от 2/3 плюс един от гласовете на присъстващите.
Член 30
Не могат да се вземат решения по въпроси, които не са били предварително вписани в дневиня ред и надлежно оповестени, включително промени в състава на Управителния съвет.
Член 31
Никой от членовете на Общото събрание няма право да гласува при решаване на въпроси, отнасящи се до него, негов съпруг, негови възходящи и низходящи роднини, както и роднини по съребрена линия и по сватовство до втора степен.

Управителен съвет
Член 32
Управителният съвет е постоянно действащ изпълнителен и оперативен орган на "Асоциация на университетските библиотеки", който пряко ръководи неговата дейност в периодите между заседанията на общото събрание.
Член 33
  Управителният съвет:
 1. Взема решения за приемане на нови членове и за прекратяване на членство.
 2. Решава всички въпроси по разпореждане с имущство и целесъобразно разходване на средствата на сдружението.
 3. Свиква Общото събрание, подготвя заседанията му и определя делегатската квота.
 4. Организира изпълненията на решенията на Общото събрание.
 5. Най-малко веднъж годишно се отчита пред Общото събрание.
Член 34
Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако присъстват повече от половината му членове. Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство.
Член 35
Управителният съвет се състои най-малко от три и най-много от седем от членовете на сдружението, избрани за срок от три години.
Член 36
До избиране на нов Управителен съвет, старият Управителен съвет продължава да изпълнява своите функции.

Председател на сдружението
Член 37
Председателят на "Асоциация на университетските библиотеки" е и Председател на Управителния съвет. Той организира стопанисването на имуществото и воденето на отчетността на сдружението.
Член 38
Председателят на Управителния съвет представлява "Асоциация на университетските библиотеки", той има право да подписва всички книжа и документи от името на сдружението.
Член 39
За подпомагане на своята дейност Председателят има право да създава помощни органи.

Прекратяване на сдружението
Член 40
"Асоциация на университетските библиотеки" може да бъде прекратена, освен с решение на Общото събрание още и с решение на Софийски градски съд:
 1. Ако в продължение на три месеца остане с по-малко членове отколкото са нужни според Устава за образуване на Управителен съвет.
 2. Ако дейността му е противна на закона, на Устава или на държавния и обществен ред
 3. Ако стане неплатежоспособно.

Този устав съдържа осем страници и е приет с единодушие от всичките десет души, учредители на "Асоциация на университетските библиотеки" на учредително събрание, проведено на 05. 05. 2000 г. в град София.
© 2006-2009 AUL