български english
за АУБ
История

Мисия

Цели и задачи

Дейности. Прояви

Правилник. Членство

Публикации. Медийно отразяване
ИСТОРИЯ

Обществените, социалните, икономическите и технологичните промени в България след 1990 г. се отразиха съществено върху функционирането, социалната роля и цялостното състояние на системата на университетските библиотеки. Тези изменения рефлектираха различно в работата на отделните библиотеки и не позволиха тяхното синхронно развитие. Навлизането на новите информационни и комуникационни технологии също оказа огромно влияние върху тяхната дейност. Извърши се преходът от традиционните печатни към електронните каталози, а навлизането на многобройните информационни ресурси, базирани на Интернет-технологията, наложиха нови форми на достъп и ползване на информацията от страна на основните потребители (студенти и преподаватели) на академичните библиотеки.

Днес библиотеките при висшите училища в България са с различна степен на автоматизация на библиотечно-информационните процеси, с нееднаква степен на технологична обезпеченост, на пълнота и богатство на библиотечните фондове, на квалификация на библиотечния персонал и т.н.

Анализът на общото им развитие води до извода за снижаване на финансирането на основни дейности на библиотеките като например комплектуването на библиотечните фондове и осигуряването на абонамент на научна периодика и електронни ресурси. Това е и основната трудност пред удовлетворяването на нарастващите изисквания на потребителите от академичната общност.

Други основни проблеми са свързани с материалната база на академичните библиотеки. С някои изключения, по отношение на сграден фонд, налични площи и техническо оборудване, те са далеч от съвременните изисквания. Преобладаващата част от университетските библиотеки не разполага със специално построени сгради за своите нужди, а се помещава в учебните корпуси в пригодени помещения. Недостигът на пространство за читални зали и книгохранилища е характерен за голяма част от библиотеките. Читателските места също са силно ограничени. Сериозни са и проблемите с недостига на финанси за дейности по опазване на библиотечните фондове като подвързване, консервация и реставрация на библиотечните материали.

По отношение на техническата осигуреност на университетските библиотеки също трябва доста да се работи за достигане на световните стандарти. Новите информационни технологии трудно се внедряват, поради ограничените финансови средства. Сериозни успехи в това отношение постигнаха някои библиотеки чрез участие в проекти по линия на Световната банка, програмите ТЕМПУС и ФАР, фондация Отворено общество и други.

Водещите библиотечни практики показват, че, за да се отговори на изискванията на информационното общество и на единното европейско образователно пространство, е необходимо да се изпълнява последователна стратегия за развитие на университетските библиотеки, насочена към изграждане на телекомуникационни връзки между библиотеките, на интегрирани библиотечни системи и към създаване на бази данни за междубиблиотечен обмен. Необходимо е да се внедряват нови модели на организация на достъпа до научните издания, с ефективни механизми за управление на финансовите и на информационните ресурси както на отделните библиотеки, така и на групи библиотеки.

През 2000 г. по лична инициатива на проф. дфн Иванка Янкова се учреди Асоциация на университетските библиотеки в България (АУБ). Председател на АУБ е проф. дфн Иванка Янкова. Асоциацията на университетските библиотеки е естествено продължение на съвместната работа в сформирания през 1978 г., под ръководството на Университетската библиотека, Съвет на директорите на библиотеките при висшите училища и на неговата дейност по изграждане на единна университетска информационна система в България.

© 2006-2009 АУБ