български english
за АУБ
История

Мисия

Цели и задачи

Дейности. Прояви

Правилник. Членство

Публикации. Медийно отразяване
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основните цели, които се стреми да осъществява Асоциацията на университетските библиотеки са: защита на общите интереси на университетските библиотеки при решаването на въпросите за статута, мястото, финансирането и взаимопомощ при превръщането им в дигитални библиотеки като съществен и необходим компонент от развитието на висшето образование по пътя на европейската интеграция.

АУБ лого ПРОГРАМА
на Асоциацията на университетските библиотеки за 2006 година
(извлечение)

В следване на своята мисия, АУБ си поставя за изпълнение широк спектър от задачи и дейности през 2006 година Асоциацията на университетските библиотеки ще работи за:

1. Утвърждаването си като основен фактор в обществото, който представлява и защитава интересите на своите членове пред университетските ръководства и държавните органи на национално и местно равнище. Сдружението ще участва като инициатор и участник при вземането на управленски решения, свързани с библиотечно-информационната сфера, както и при решаването на основни въпроси в образованието, научната и културната област. С особено внимание Асоциацията ще се отнася към приемането на нови закони и стандарти и към формирането на държавната библиотечна политика за отстояване на статута и интересите на университетските библиотеки.
2. Популяризиране сред държавните, обществените и стопанските структури на необходимостта да подпомагат и улесняват достъпа на потребителите до новите комуникационни и информационни услуги. Чрез разгръщане на активна публична комуникация АУБ ще се стреми да създаде нов, модерен имидж на университетските библиотеки в България като обществено полезни институции, поддържането и развитието на които е инвестиционно оправдано и привлекателно.
Във връзка с това направление от дейността на АУБ се разработва web сайт на сдружението и започва издаването на информационен бюлетин (в печатна и електронна версия).
3. Предоставяне на държавните, обществените и стопанските структури и на университетските ръководства на необходимата информация за вземане на решения в областта на библиотечно-информационното осигуряване. АУБ ще се утвърждава и като национален консултативен орган, подпомагащ университетските ръководства при разработването и решаването на проблеми и задачи, свързани с дейността и финансирането на университетските библиотеки, както и с представянето им в акредитационните процедури.
В сайта на сдружението ще се публикуват материали, свързани с акредитацията на университетските библиотеки.
4. Осъществяване на контакти и взаимодействие със сродни организации в страната и чужбина. АУБ ще съдейства за разгръщане на международното сътрудничество на българските университетски библиотеки с академични библиотеки и професионални библиотечни общности от цял свят.
5. Насърчаване и подпомагане на различните форми на сдружаване и коопериране между библиотеките при висшите учебни заведения в страната.
АУБ ще стимулира кооперирания абонамент на бази данни и други електронни ресурси, отговарящи на нуждите на академичната общност. Ще продължи организирането на представяния на утвърдени информационни доставчици.
6. Разработване и реализиране на програми за обучение, насочени към непрекъсната квалификация на библиотечно-информационните специалисти.
7. Подпомагане на модернизацията на библиотеките и навлизането на нови информационни технологии в тях. Стимулиране на научноизследователската и приложната дейност в областта на информационното обслужване в университетските библиотеки.

и други.
© 2006-2009 АУБ