български english
“Планиране и отчитане в университетските библиотеки“

"Базата данни ISI Web of Knowledge – анализ на периода на достъп и разговор за бъдещо сътрудничество."

“Планиране и отчитане в университетските библиотеки“ и Базата данни ISI Web of Knowledge – анализ на периода на достъп и разговор за бъдещо сътрудничество.

 Първата тема на мероприятието “Планиране и отчитане в университетските библиотеки“ започна с презентацията на лектора Пламен Милтенов от St. Cloud State University. Колегата засегна различни нови моменти в работата на американските университетски библиотеки и центрове за информационно обучение и провокира оживена дискусия с участниците в събитието. Предоставяме връзка към Learning Resources & Technology Services Reports and Presentations http://lrts.stcloudstate.edu/about/reports/default.asp, както и към статии, препоръчани от нашия гост.
 

Обобщаваща презентация на опита на българските библиотеки по отношение на прогнозирането и отчитането на тяхната дейност изнесе доц. д-р Иванка Янкова.Редица колеги взеха отношение по тази актуална тема. Директорката на библиотеката на Русенския университет инж. Емилия Лехова сподели техния подход при изработването на стратегия за развитието на библиотеката, както и за изполваните разнообразни форми на планиране и отчитане.

       Разговорът продължи с важната тема за законодателното уреждане на дейността на университетските библиотеки. Предстои работа и лобиране за включването на текстове за университетските библиотеки в Закона за висшето образование. Мнения и предложения по тази важна тема изпращайте до 31 март на адрес: aub@libsu.uni-sofia.bg

 
© 2006-2009 АУБ